Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gmina Wołomin realizuje projekt systemowy  nr POKL.09.01.02-14-336/11 pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-336/11-00, współfinansowany przez UE ze środków EFS.

W projekcie uczestniczy 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin, tj. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Łukasiewicza w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. M.J. Piłsudskiego w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 5 im. C.K. Norwida w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie, Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Duczkach, Szkoła Podstawowa w Czarnej i Szkoła Podstawowa w Zagościńcu.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie  indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w oparciu o zdiagnozowane  potrzeby edukacyjne tych uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.

Cele  szczegółowe realizowanego projektu to:

1)      zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno – wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami intelektualnymi i rozwojowymi;

2)      wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne konieczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i osiągnięcia założonych efektów;

3)      zminimalizowanie specyficznych trudności dzieci w uczeniu poprzez indywidualizację nauczania;

4)      zwiększenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego dzieciom, w szczególności udzielanego dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Grupy docelowe:

Projektem objęci są  uczniowie klas I-III szkół podstawowych, tj. 930 dzieci (431 dziewczynek  i 499 chłopców). Rekrutację dzieci do projektu przeprowadziły zespoły złożone z  nauczycieli klas I-III, pedagoga szkolnego, bibliotekarza, wychowawca świetlicy.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1)       Do szkół zakupione zostały pomoce dydaktyczne do 8. szkół podstawowych na łączną kwotę 58 026,19 złotych. Zakupiono między innymi:

a)      plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej,

b)      pomoce do realizacji zajęć logopedycznych,

c)      pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych,

d)     specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2)      Ogłoszono i przeprowadzono postępowanie na zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego.

3)      W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawców, którzy spełnili warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podpisano 56 umów z realizatorami zajęć.

4)      W okresie od 1 lutego do 20 grudnia 2012 r. prowadzone będą następujące zajęcia:

a)      zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

b)      zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

c)      zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

d)     gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

e)      zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

f)       specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (dogo-i muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych,

g)      specjalistyczne zajęcia terapeutyczne pedagogiczne i integracja sensoryczna,

h)      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,

i)        zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, teatralnie),

j)        zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w  zakresie informatyki.

Planuje się, że produktem projektu będzie zrealizowanie:

1)      1326 godzin indywidualnych porad psychologiczno-pedagogicznych,

2)      1590 godzin  zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

3)      1920 godzin zajęć logopedycznych,

4)      540 godzin zajęć dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

5)      1230 godzin gimnastyki korekcyjnej,

6)      60 godzin zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych,

7)      60 godzin specjalistycznych zajęć terapeutycznych (dogo-i muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych,

8)      180 godzin specjalistycznych zajęć terapeutycznych (integracja sensoryczna),

9)      240 godzin zajęć rozwijających zainteresowania w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych,

10)  600 godzin zajęć rozwijających zdolności artystyczne,

11)  120godzin zajęć rozwijających zdolności w zakresie informatyki.

Oddziaływanie projektu:

Realizacja projektu ukierunkowana jest na indywidualną pracę z dzieckiem, co  wpisuje się w określony dla Priorytetu IX cel szczegółowy, czyli wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Jednocześnie projekt systemowy przyczyni się do zwiększenia oferty edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. Realizacja projektu ułatwi dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI, co docelowo przyczyni się do poprawy wyników egzaminu przeprowadzanego na koniec szóstej klasy szkoły podstawowej (w szczególności uczniów mających problemy w nauce). Wyrówna to ich szanse edukacyjne i złagodzi występujące dysproporcje.

W wyniki realizacji projektu zostanie nawiązana ścisła współpraca z rodzicami dzieci objętych wsparciem. Rodzice będą zaangażowani również w mierzenie efektów prowadzonych działań projektowych.

Za nadzór nad realizacją projektu w szkołach odpowiedzialni są dyrektorzy poszczególnych szkół. Również w szkołach wyznaczeniu będą koordynatorzy projektu, wspomagające realizację zadań projektowych.  Projektem zarządza dyrektor ZEASiP w Wołominie.

Obsługę finansowo – księgową projektu prowadzić będą pracownicy ZEASiP – zadania te będą wykonywane w ramach obowiązków służbowych  pracowników.

 

W ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-336/11-00 na realizację projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-336/11 pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”, Gmina Wołomin pozyskała 602 039,00 zł, w tym na realizację  zajęć z dziećmi 541 839,00 zł oraz 60 200,00  zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Projekt został przygotowany przez pracowników ZEASiP oraz Panią Jolantą Gągała i Panią Izabelą Sieradzką, z dużą pomocą dyrektorów pozostałych 6. szkół podstawowych Gminy Wołomin, za co im wszystkim serdecznie dziękuję.

 


 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.