Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

Program YOUNGSTER w Zespole Szkół w Duczkach od 1 września 2012 r.

YOUNGSTER to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan, które opracowało jego założenia dydaktyczne. Partnerem w realizacji programu jest Fundacja NIDA.

Założenia Programu YOUNGSTER to alternatywna forma rozwijania kompetencji językowych w  stosunku do tradycyjnych lekcji języka angielskiego w szkole. O unikalności programu przesądzają zarówno proponowane metody pracy z gimnazjalistami, jak i sposób, w jaki wspierani są sami nauczyciele języka angielskiego.

 

Istotą tej metody nauczania języka angielskiego jest „pozbawienie” nauczyciela standardowych metod i form pracy z uczniem, w tym przede wszystkim eliminacja ocen, prac domowych i kartkówek. Tym samym zarówno uczeń jak i nauczyciel zostają uwolnieni od tradycyjnego podziału ról na kontrolującego i kontrolowanego. Generalnie program opiera się na pobudzeniu motywacji wewnętrznej ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, swoistą szansę edukacyjną, z której uczeń może, ale nie musi skorzystać.

 

Nauczyciele biorący udział w programie otoczeni są stałą opieką merytoryczną konsultantów wydawnictwa Macmillan. Dzięki temu doskonalą swój warsztat pracy w sposób profesjonalny, przenosząc nowo nabyte umiejętności nie tylko na kolejne roczniki gimnazjalistów uczestniczących w programie, ale także na wszystkich swoich uczniów w danej szkole i gminie.

Głównym celem tego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i ułatwienie dostępu do szkół ponadgimnazjalnych w miastach, poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom klas trzecich, możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.

YOUNGSTER to mini szkoła językowa – uczniowie, na podstawie testów plasujących, są dzieleni na niewielkie, 10 – 15 osobowe grupy o podobnych umiejętnościach językowych oraz otrzymują bezpłatne podręczniki dostosowane do ich poziomu (różne od używanych w szkołach). Nauka jest prowadzona w formie dodatkowych zajęć poza obowiązującymi godzinami nauki języka angielskiego. Zajęcia te są uzupełnieniem i rozszerzeniem programu nauczania tego języka w gimnazjum. Liczebność grupy stwarza duży komfort pracy dla ucznia i nauczyciela.

 

W programie YOUNGSTER, w roku szkolnym 2012/2013,  zadeklarowało swój udział  36 uczniów  Gimnazjum w Duczkach. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach.

 

Program obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup (podzielonych według stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego), w oparciu o przygotowany przez Wydawnictwo Macmillan autorski program nauki języka angielskiego i odpowiednio dobrane podręczniki. Zajęcia będą zrealizowane przez cały rok szkolny.

Podręczniki do nauki języka zostaną  sfinansowane przez Fundusz i nieodpłatnie dostarczone przez Wydawnictwo Macmillan. Podręczniki te pozostaną własnością Szkoły co najmniej do czasu zakończenia nauki przez ucznia w terminie przewidzianym programem. Wraz z podręcznikami Szkoła otrzyma nieodpłatnie wyposażenie biblioteki szkolnej, obejmujące zestaw materiałów pomocnych w nauce języka angielskiego (słowniki, readers’y, płyty CD, DVD, itp.).

W ramach programu YOUNGSTER Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zobowiązuje się  także do:

 1. zapewnienia wytypowanym przez gminę nauczycielom odpowiednich pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
 2. sfinansowania kosztów szkoleń dla nauczycieli (bez kosztów dojazdu),
 3. przeprowadzenia, w oparciu o nowoczesną platformę „e-Youngster”, testu poziomującego dla uczniów przystępujących do programu,
 4. przeprowadzenia, w oparciu o platformę „e-Youngster”, trzech testów sprawdzających umiejętności językowe uczniów w ciągu roku szkolnego – test wyjściowy we wrześniu i dwa testy sprawdzające, po zakończeniu każdego okresu nauki języka,
 5. udostępnienia uczniom platformy „e-Youngster” do indywidualnego testowania,
 6. zapewnienia i sfinansowania odpowiednich certyfikatów dla wszystkich uczniów kończących zajęcia,
 7. sfinansowania nagród dla wyróżniających się uczniów,
 8. sfinansowania ½ wynagrodzenia nauczyciela realizującego zajęcia z uczniami,
 9. zapewnienia pomocy merytorycznej metodyków Wydawnictwa Macmillan,
 10. prowadzenia forum dla uczniów.

W ramach programu YOUNGSTER Gmina Wołomin zapewni między innymi:

 1. sfinansowanie ½ wynagrodzenia nauczyciela realizującego zajęcia z uczniami,
 2. sfinansowanie kosztów dojazdu nauczycieli na szkolenia.

Zespół Szkół w Duczkach zobowiązany jest do zapewnienia warunków realizacji programu. Zaś podstawowym zadaniem nauczycieli realizujących program jest prowadzenie zadań dydaktycznych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach.

YOUNGSTER to zajęcia z języka angielskiego dla chętnych uczniów, a nie dla wszystkich.

Zajęcia te są odpłatne dla uczniów w wysokości 5 zł miesięcznie. Środki pozyskane w ten sposób są przeznaczone na potrzeby Szkoły,  a zwłaszcza na potrzeby realizacji programu YOUNGSTER (np. kopiowanie materiałów, dodatkowe pomoce dydaktyczne, nagrody na zakończenie roku szkolnego, itp.).

 

W roku szkolnym 2012/13 w programie YOUNGSTER uczestniczy tylko Zespół Szkół w Duczkach.

Mam nadzieję, że dzięki odpowiedniej „reklamie” i działaniom Pani dyrektor Izabeli Sieradzkiej, program znajdzie naśladowców w Gminie, ale również w Gimnazjum w Duczkach  wzrośnie liczba uczniów uczestniczących w programie.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.