Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

Projekty realizowane i zrealizowane w szkołach Gminy Wołomin przez ZEASiP

„Odkryjmy wspólnie świat”

Projekt konkursowy nr POKL.09.01.01-14-091/11, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W 5 szkołach podstawowych Gminy Wołomin realizowany jest projekt, w ramach którego dzieci 3 i 4 - letnie zamieszkujące na terenach wiejskich naszej Gminy uczestniczą w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2012 r. i trwać będą do końca czerwca 2013 r. Zorganizowano 6 grup nie mniejszych niż 16 dzieci w każdej grupie, tj. po jednej grupie w: Zespole Szkół w Czarnej, Zespole Szkół w Duczkach, Zespole Szkół w Ossowie, Szkole Podstawowej w Starym Grabiu i dwie grupy w Szkole Podstawowej w Zagościńcu. Zajęcia są bezpłatne, to znaczy że rodzice nie ponoszą kosztów uczestniczenia dziecka w projekcie. Łącznie w projekcie uczestniczy 105 dzieci z terenów wiejskich Gminy Wołomin.

Na realizację tego zadania pozyskano 533 532,00 PLN, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 470 629,70 PLN oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 62 902,30 PLN. Z tej kwoty na sfinansowanie zajęć prowadzonych z dziećmi przeznacza się prawie 240 tys. PLN, na zakup pomocy dydaktycznych – 90 tys. PLN, zakup zabawek - prawie 19 tys. PLN i na zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi – prawie 16 tys. PLN.

W ramach zajęć do dzieci „przyjedzie” także teatrzyk (planowany koszt - 4800,00 PLN).

Ponadto w ramach projektu dzieci będą mieć zajęcia z psychologiem, logopedą, spotkanie z lekarzem pediatrą i stomatologiem.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 3-4 letnich z terenów wiejskich gminy Wołomin poprzez stworzenie warunków równego dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia cieszą się bardzo dobrą opinią wśród rodziców.

 

„Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

Projekt systemowy nr POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu wsparciem są objęci uczniowie 4 szkół podstawowych – SP nr 2, SP nr 4, SP Ossów oraz SP w Starym Grabiu. Zajęcia zorganizowane są w grupach liczących od 15 do 25 osób. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na zajęcia miały dzieci z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi.

Każda grupa realizuje w formie zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin miesięcznie, następujące moduły:

 1. zajęcia z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) – 4 godz. w miesiącu
 2. zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz. w miesiącu
 3. zajęcia z zakresu języków obcych – 4 godz. w miesiącu
 4. zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu
 5. zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu.

Zajęcia trwają od 3 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Do projektu zgłosiło się 10 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin:

 1.     Szkoła Podstawowa nr 2
 2.     Szkoła Podstawowa nr 3
 3.     Szkoła Podstawowa nr 4
 4.     Szkoła Podstawowa nr 5
 5.     Szkoła Podstawowa nr 7
 6.     Szkoła Podstawowa w Duczkach
 7.     Szkoła Podstawowa w Czarnej
 8.     Szkoła Podstawowa w Ossowie
 9.     Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu
 10.     Szkoła Podstawowa w Zagościńcu

W wyniku kwalifikacji została stworzona lista rankingowa - pozycje od nr 1 do nr 500 to wnioski, które podczas oceny merytorycznej uzyskały największą liczbę punktów i zostały wyłonione do udziału w projekcie. Pozycje od nr 501 do nr 818 to lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji Beneficjenta z listy podstawowej w jego miejsce wejdzie Beneficjent z listy rezerwowej

Z Gminy Wołomin do udziału w projekcie zakwalifikowały się

 1.     Szkoła Podstawowa nr 4 – 39 pkt - pozycja nr 166
 2.     Szkoła Podstawowa w Ossowie – 39 pkt - pozycja nr 172
 3.     Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 34 pkt - pozycja nr 439
 4.     Szkoła Podstawowa nr 2 - 33 pkt - pozycja nr 484

Miejsca pozostałych szkół z Gminy Wołomin na liście rezerwowej:

 1.     Szkoła Podstawowa w Duczkach – 30 pkt/ pozycja nr 588
 2.     Szkoła Podstawowa nr 7 – 27 pkt /pozycja nr 651
 3.     Szkoła Podstawowa nr 3 – 26 pkt/pozycja nr 674
 4.     Szkoła Podstawowa nr 5 – 24 pkt/ pozycja nr 698
 5.     Szkoła Podstawowa w Czarnej – 23 pkt/ pozycja nr 716
 6.     Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 20 pkt/pozycja nr 759

Ogólna wartość projektu realizowanego w 4 szkołach podstawowych Gminy Wołomin wynosi 72096,00 PLN (projekt jest w 100% finansowany przez Urząd Marszałkowski). Przyznane środki finansowe przeznaczone są na opłacenie nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i koordynatorów szkolnych.

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”

W 8 szkołach podstawowych Gminy Wołomin zakończono w grudniu 2012 r. realizację projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-336/11 pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-336/11-00, współfinansowanego przez UE ze środków EFS.

W projekcie uczestniczyli uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza w Wołominie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. M.J. Piłsudskiego w Wołominie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. C.K. Norwida w Wołominie, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach, Szkoły Podstawowej w Czarnej i Szkoły Podstawowej w Zagościńcu.

Cele główny projektu to wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby edukacyjne tych uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.

Projektem objęci byli uczniowie klas I-III szkół podstawowych, tj. 930 dzieci (431 dziewczynek i 499 chłopców).

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1.     Do szkół zakupione zostały pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 57827,00 PLN. Zakupiono między innymi:
 1.         plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej,
 2.         pomoce do realizacji zajęć logopedycznych,
 3.         pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych,
 4.         specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze z przeznaczeniem dla dziecispecjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 1. Ogłoszono i przeprowadzono postępowanie na zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencjiregionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. W okresie od 1 lutego do 20 grudnia 2012 r. prowadzono następujące zajęcia:
 1.         zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 2.         zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 3.         zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 4.         gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 5.         zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 6.         specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych,
 7.         specjalistyczne zajęcia terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej,
 8.         zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
 9.         zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, teatralnie),
 10.         zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionychzakresie informatyki.

Za nadzór nad realizacją projektu w szkołach odpowiedzialni byli dyrektorzy poszczególnych szkół.

W ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-336/11-00 na realizację projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-336/11 pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”, Gmina Wołomin pozyskała 602039,00 PLN, w tym na realizację zajęć z dziećmi 541839,00 PLN oraz 60200,00 PLN na zakup pomocy dydaktycznych.

 

”Sztuka w recyklingu - warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Wołomin”

Warsztaty dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji.

Zajęcia z młodzieżą zostały przeprowadzone w okresie od 17 września 14 grudnia 2012 r., zakończenie realizacji zadania nastąpi do 14 stycznia 2013 r.

Zadanie było realizowane w gimnazjach wchodzących w skład zespołów: Zespołu Szkół w Duczkach, Zespołu Szkół w Czarnej, Zespołu Szkół w Ossowie oraz Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie.

Program „Sztuka w recyklingu – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Wołomin” to realizacja warsztatów z edukacji ekologicznej, polegających na odnawianiu starych, zniszczonych przedmiotów poprzez ich naprawienie, pomalowanie i ozdobienie w sposób szczególnie kojarzący się z wybraną epoką lub regionem Polski. Dzięki takim warsztatom powstały przedmioty oryginalne - stare, zniszczone meble „zamieniły się” w nowe, bajkowe i niepowtarzalne przedmioty. Warsztaty odbywały się w pracowni decoupage, wśród starych, odnowionych przedmiotów typu kredensy, stoliki, krzesła, które z pewnością stanowiły inspirację dla uczestników warsztatów. W eko - projekcie wzięło udział 80 uczniów z 8 wołomińskich gimnazjów: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum w Duczkach, Gimnazjum w Czarnej, Gimnazjum w Ossowie. Do każdej szkoły „przypisany” został nauczyciel tzw. opiekun grupy, który koordynował pracę młodzieży. Warsztaty trwały 12 godzin w każdej 10-cio osobowej grupie. W sumie odbyło się 96 godzin zajęć warsztatowych. Na zakończenie warsztatów została zorganizowana wystawa prac, połączona z prelekcją, której celem było zachęcenie do recyklingu oraz uświadomienie młodzieży, że stary przedmiot umiejętnie odnowiony może stanowić piękną ozdobę w każdym miejscu. Wyłoniono również laureatów konkursu na najpiękniej ozdobiony mebel, którzy otrzymali nagrody rzeczowe na łączną sumę 1000 PLN. Warsztaty zostały udokumentowane materiałem zdjęciowym wykonywanym przez Partnera. Ponadto Partner zadbał o promocję programu w prasie lokalnej i Internecie. Partnerem w realizacji projektu było Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury. Wystawę prac powstałych w wyniku zrealizowanego zadania można oglądać w siedzibie Forum, w Wołominie, al. Armii Krajowej 43, po telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu – nr tel. 698655256

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 22 000,00 PLN, w tym 2000,00 PLN to zaangażowanie środków własnych Gminy, a 20000,00 PLN pozyskano z WFOŚiGW.

 

„Sześciolatku! Nie czekaj! Idź do szkoły!

Projekt konkursowy Ministerstwa Edukacji Narodowej pn.: „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”.

Projekt promujący przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej, to działania edukacyjno – informacyjno – promocyjne ukierunkowane na skuteczne wdrożenie dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej. W projekcie wzięły udział dzieci pięcioletnie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkół i przedszkoli. Projekt jest adresowany do 11 szkół podstawowych i 7 przedszkoli Gminy Wołomin.

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu zajęć i spotkań z rodzicami, nauczycielami (oraz pracownikami szkół i przedszkoli), zorganizowaniu konferencji informacyjno – promocyjnej dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli Gminy Wołomin i  Powiatu Wołomińskiego. Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną w lokalnych mediach, na stronach internetowych oraz tablicach informacyjnych: Urzędu Miasta, ZEASiP, szkół i przedszkoli oraz Miejskiego Domu Kultury. Zorganizowano dni otwarte w szkołach dla dzieci 5-letnich i ich rodziców. Dzieci 5-letnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w klasach pierwszych.

Warto wskazać, że w Gminie Wołomin zameldowanych jest 590 dzieci 6-letnich oraz 571 dzieci pięcioletnich. W roku szkolnym 2012/2013 do klas I uczęszcza tylko 70 dzieci 6-letnich, co stanowi 11,86% ogółu.

Celem projektu jest aktywizacja i angażowanie rodziców, nauczycieli i społeczności szkolnej, w tym samorządu uczniowskiego w proces wdrażania dzieci do edukacji szkolnej, upowszechnienie dobrych praktyk wśród nauczycieli szkół i przedszkoli, podniesienie poziomu wiedzy rodziców w zakresie możliwości i korzyści płynących z wcześniejszej edukacji szkolnej ich dzieci oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie współpracy z rodzicami.

Na realizację projektu pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej 10000,00 PLN, także 10000,00 PLN przeznaczyła na ten cel Gmina Wołomin.

 

YOUNGSTER w Zespole Szkół w Duczkach

YOUNGSTER to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan, które opracowało jego założenia dydaktyczne. Partnerem w realizacji programu jest Fundacja NIDA.

Program YOUNGSTER to alternatywna forma rozwijania kompetencji językowych w  stosunku do tradycyjnych lekcji języka angielskiego w szkole. O unikalności programu przesądzają zarówno proponowane metody pracy z gimnazjalistami, jak i sposób, w jaki wspierani są sami nauczyciele języka angielskiego.

Istotą tej metody nauczania języka angielskiego jest „pozbawienie” nauczyciela standardowych metod i form pracy z uczniem, w tym przede wszystkim eliminacja ocen, prac domowych i kartkówek. Tym samym zarówno uczeń jak i nauczyciel zostają uwolnieni od tradycyjnego podziału ról na kontrolującego i  kontrolowanego. Generalnie program opiera się na pobudzeniu motywacji wewnętrznej ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, swoistą szansę edukacyjną, z której uczeń może, ale nie musi skorzystać.

Nauczyciele biorący udział w programie otoczeni są stałą opieką merytoryczną konsultantów wydawnictwa Macmillan. Dzięki temu doskonalą swój warsztat pracy w sposób profesjonalny, przenosząc nowo nabyte umiejętności nie tylko na kolejne roczniki gimnazjalistów uczestniczących w programie, ale także na wszystkich swoich uczniów w danej szkole i gminie.

Głównym celem tego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i ułatwienie dostępu do szkół ponadgimnazjalnych w miastach, poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom klas trzecich, możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.

YOUNGSTER to mini szkoła językowa – uczniowie, na podstawie testów plasujących, zostali podzieleni na niewielkie, 10 – 15 osobowe grupy o podobnych umiejętnościach językowych oraz otrzymali bezpłatne podręczniki dostosowane do ich poziomu (różne od używanych w szkołach). Nauka jest prowadzona w formie dodatkowych zajęć poza obowiązującymi godzinami nauki języka angielskiego. Zajęcia te są uzupełnieniem i rozszerzeniem programu nauczania tego języka w gimnazjum. Liczebność grupy stwarza duży komfort pracy dla ucznia i nauczyciela.

W programie YOUNGSTER, w roku szkolnym 2012/2013, zadeklarowało swój udział 36 uczniów Gimnazjum w Duczkach. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach.

Program obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup, w oparciu o przygotowany przez Wydawnictwo Macmillan autorski program nauki języka angielskiego i odpowiednio dobrane podręczniki. Zajęcia będą zrealizowane przez cały rok szkolny 2012/2013.

Podręczniki do nauki języka zostały sfinansowane przez Fundusz i nieodpłatnie dostarczone przez Wydawnictwo Macmillan. Podręczniki te pozostaną własnością Szkoły co najmniej do czasu zakończenia nauki przez ucznia w terminie przewidzianym programem. Wraz z podręcznikami Szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie biblioteki szkolnej, obejmujące zestaw materiałów pomocnych w nauce języka angielskiego (słowniki, readers’y, płyty CD, DVD, itp.).

Na realizację projektu pozyskano 4140,00 PLN oraz tyle samo przeznaczyła Gmina Wołomin.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.