Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm), dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081, 00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 254,00 zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10 000,00 zł

Waloryzacja dofinansowania:
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie przyznaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 122 ustawy - Prawo oświatowe.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy uzyskanych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego i Kuratorium Oświaty, które Gmina otrzymuje w ramach dotacji celowej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie.

Załączniki:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład
  w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
 2. Kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 3. Kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę młodocianemu pracownikowi po zakończeniu przygotowania zawodowego.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin).

Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie z właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z miesiąca, w którym składany jest wniosek. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami.

Ponadto:

 1. W przypadku prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną
  u pracodawcy - kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby w trakcie prowadzonego przygotowania zawodowego.
 2. Kopia dokumentu (wniosku młodocianego pracownika lub wniosku pracodawcy) potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika.
 3. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika - kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę.

W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum (dotyczy młodocianych uczestników OHP).

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4

lub złożyć osobiście w sekretariacie ZEASiP, pok. 309

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 r., poz. 1636).
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1).
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika: DOCPDF
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: DOCPDF
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: PDF
 4. Zgłoszenie: DOCPDF
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.