Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:   ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z póź. zm.).

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest: 

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)  a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową (w tym z  afazją), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  1. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczegodo końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
    a) 24rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Zgodnie z art. art. 39a ww. ustawy:

  1. obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w następujących formach: dowozu zbiorowego, dowozu indywidualnego własnym pojazdem rodzica/opiekuna lub środkami komunikacji publicznej

Rodzice zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

1)      wniosek

2)      aktualne zaświadczenie ze szkoły,

3)      aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

4)      skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych), wydane przez Starostę Wołomińskiego.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (dotyczy organizacji bezpłatnego dowozu ucznia) należy złożyć w ZEASiP w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 309, w terminie do dnia 15 czerwca ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel. Dowożenie organizowane jest na rok szkolny.

 

Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, wniosek należy złożyć do dnia 15 sierpniaPowierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Wołomin. Umowa zawierana jest na rok szkolny

  

DO POBRANIA

Wniosek w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu ucznia: PDFDOC

 

Wniosek  o zawarcie umowy, o zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego (przez rodzica): PDFDOC

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.