Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

Statut
 
 

 

Statut
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w
Wołominie
§1.
1. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie, zwany dalej
„Zespołem”, jest jednostka organizacyjna Gminy Wołomin działajaca w formie jednostki
budetowej.
2. Zespół jest jednostka obsługujaca w rozumieniu art. 10a i 10b ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzadzie gminnym oraz art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o
systemie oswiaty.
3. Zespół prowadzi obsługe administracyjna, organizacyjna i finansowa jednostek, o których
mowa w art. 10a pkt 1 ustawy o samorzadzie gminnym i w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, tj. obsługe jednostek budetowych działajacych w
systemie oswiaty i wychowania, prowadzonych przez Gmine Wołomin, zwanych dalej
jednostkami.
4. Siedziba Zespołu jest Wołomin.
§ 2.
Zespół działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
446);
2) ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z
pózn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
885, z pózn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
5) niniejszego Statutu
§ 3.
1. Zespół prowadzi gospodarke finansowa na zasadach okreslonych w ustawie o finansach
publicznych, ustawie o rachunkowosci oraz przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie tych ustaw.
2. Podstawa gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, stanowiacy czesc
budetu Gminy Wołomin uchwalonego przez Rade Miejska w Wołominie.
3. Za prawidłowa gospodarke finansowa Zespołu odpowiedzialnosc ponosi dyrektor
Zespołu.
4. Ksiegowosc Zespołu prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla jednostek
budetowych.
5. Zespół realizuje swoje zadania przy pomocy głównego ksiegowego i pozostałych
pracowników.
§ 4.
1. W zakresie obsługi administracyjnej i organizacyjnej obsługiwanych jednostek, Zespół:
1) prowadzi sprawy zwiazane z tworzeniem, likwidacja i przekształcaniem szkół i
przedszkoli prowadzonych przez Gmine Wołomin;
Załacznik do Uchwały Nr XXVI-120/2016
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 22 wrzesnia 2016 r.
Id: D58F315A-FF01-4952-8802-AB39021968C8. Uchwalony Strona 1
2) prowadzi sprawy zwiazane z wydawaniem zezwolenia na załoenie publicznej
szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego przez osobe
prawna inna ni jednostka samorzadu terytorialnego lub osobe fizyczna;
3) prowadzi sprawy zwiazane z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym
uprawnien szkoły publicznej;
4) prowadzi ewidencje szkół i placówek niepublicznych;
5) przygotowuje projekty uchwał i zarzadzen dotyczacych oswiaty i wychowania
oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
6) prowadzi sprawy zwiazane z awansem zawodowym nauczycieli na stopien
nauczyciela mianowanego;
7) prowadzi sprawy zwiazane z zatwierdzaniem projektów arkuszy
organizacyjnych szkół i przedszkoli;
8) prowadzi sprawy dotyczace powierzania stanowiska dyrektora, wicedyrektora
lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub w przedszkolu;
9) prowadzi sprawy zwiazane z ocenianiem pracy dyrektorów szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gmine Wołomin;
10)prowadzi sprawy zwiazane z przyznawaniem nagród dyrektorom szkół i
przedszkoli;
11)prowadzi sprawy zwiazane z kontrolowaniem obowiazku nauki;
12)sporzadza wymagane przepisami prawa zestawienia i sprawozdania
statystyczne;
13)prowadzi sprawy zwiazane z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
14)prowadzi sprawy zwiazane z dofinansowaniem kształcenia młodocianych;
15)prowadzi sprawy zwiazane z dowozem uczniów do szkół i dowozem uczniów
niepełnosprawnych;
16)prowadzi obsługe spraw kadrowych pracowników Zespołu oraz pracowników
obsługiwanych jednostek;
17)nalicza i wypłaca wynagrodzenia oraz inne nalenosci z tytułu zawartych
umów o prace i umów cywilno – prawnych w Zespole i obsługiwanych
jednostkach;
18)prowadzi rozliczenia z ZUS i Urzedem Skarbowym;
19)współpracuje ze szkołami i przedszkolami w zakresie pozyskiwania srodków
zewnetrznych;
20)współpracuje ze szkołami i przedszkolami w zakresie realizacji zadan
zwiazanych z Systemem Informacji Oswiatowej;
21)sporzadza informacje o stanie realizacji zadan oswiatowych, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminu oraz wynikach nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratora oswiaty.
2. W zakresie obsługi finansowej, Zespół:
1) zapewnia obsługe finansowo - ksiegowa Zespołu i jednostek obsługiwanych;
2) prowadzi gospodarke finansowa Zespołu oraz jednostek obsługiwanych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w szczególnosci z ustawa o
rachunkowosci, ustawa o finansach publicznych oraz z przepisami
wykonawczymi;
3) monitoruje i kontroluje realizacje planów finansowych obsługiwanych
jednostek;
4) sporzadza dla kadej jednostki odrebnie wymagane sprawozdania finansowe i
budetowe;
Id: D58F315A-FF01-4952-8802-AB39021968C8. Uchwalony Strona 2
5) prowadzi obsługe finansowo – ksiegowa dotacji celowych otrzymywanych
przez Gmine Wołomin na realizacje zadan oswiatowych;
6) przygotowuje wnioski o pozyskanie srodków z rezerwy czesci oswiatowej
subwencji ogólnej;
7) prowadzi wspólna obsługe finansowo – ksiegowa pracowniczej kasy
zapomogowo – poyczkowej i zakładowego funduszu mieszkaniowego
Zespołu i obsługiwanych jednostek;
8) współpracuje z kierownikami obsługiwanych jednostek w zakresie
sporzadzania projektów planów finansowych tych jednostek, w tym w
sprawach dotyczacych wysokosci srodków finansowych przeznaczonych na
wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiagniecia sportowe;
9) prowadzi obsługe finansowo – ksiegowa innych zadan zleconych przez
Burmistrza Wołomina.
§ 5.
W ramach wspólnej obsługi jednostek działajacych w systemie oswiaty i wychowania
prowadzonych przez Gmine Wołomin, Zespół wykonuje w pełni obowiazki w zakresie
rachunkowosci i sprawozdawczosci obsługiwanych jednostek.
§ 6.
Zespół wykonuje inne zadania zwiazane z zadaniami Gminy jako organu prowadzacego
szkoły i przedszkola, powierzone przez Burmistrza Wołomina.
§ 7.
1. Pracami Zespołu kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnatrz.
3. Czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Zespołu wykonuje Burmistrz
Wołomina.
4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy i wykonuje wszystkie czynnosci wynikajace ze stosunku pracy wobec
pracowników Zespołu.
§ 8.
Szczegółowa organizacje funkcjonowania Zespołu okresla regulamin organizacyjny ustalony
przez Dyrektora Zespołu, zatwierdzony przez Burmistrza Wołomina.
§ 9.
Zmian w Statucie dokonuje sie w trybie własciwym do jego uchwalenia.
§ 10.
Zespół uywa pieczeci podłunej o tresci „Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i
Przedszkoli w Wołominie”.
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.